Pomoć za ASUS ROG G551VW

background image

E-priručnik

CR10818

Prvo vydání

Listopad 2015

ASUS

Prijenosno računalo

background image

2

E-priručnik za prijenosno računalo

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite

pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,

prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo

kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG,

UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU

SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI

ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI

ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA

POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U

OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi

zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u

korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.

PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE

ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU

POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati

pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete

naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne

ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete

koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu

do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene
odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod

te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH

OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE,

NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE),

ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI
SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

3

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................7

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku .....................................................9
Ikone ....................................................................................................................................9
Tipografija .........................................................................................................................9

Sigurnosne mjere opreza ........................................................................................10

Upotreba prijenosnog računala ................................................................................10
Briga o prijenosnom računalu....................................................................................11
Propisno zbrinjavanje ...................................................................................................12

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom .............................................................14

Pogled s gornje strane ..................................................................................................14
Dno ......................................................................................................................................19
Desna strana .....................................................................................................................21
Lijeva strana ......................................................................................................................23
Prednja strana ..................................................................................................................25

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada ................................................................................................................28

Punjenje prijenosnog računala..................................................................................28
Podignite i otvorite ploču zaslona ............................................................................30
Pritisnite tipku napajanja .............................................................................................30

Geste za zaslon osjetljiv na dodir i dodirnu plohu ........................................31

Korištenje gesti ploče dodirnog zaslona (samo na određenim modelima)

31
Korištenje dodirne plohe .............................................................................................34

Korištenje tipkovnice ................................................................................................38

Funkcijske tipke ...............................................................................................................38
Tipke za Windows® 10 ...................................................................................................39
Multimedijske upravljačke tipke ...............................................................................40
Brojčana tipkovnica .......................................................................................................41

Korištenje optičkog pogona ..................................................................................42

background image

4

E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 3: Rad s Windows® 10

Prvo pokretanje uređaja ..........................................................................................46
Izbornik Start ...............................................................................................................47
Windows® aplikacije .................................................................................................49

Rad s Windows® aplikacijama.....................................................................................50
Prilagođavanje Windows® aplikacija........................................................................50

Pregled zadataka .......................................................................................................53
Funkcija Snap ..............................................................................................................54

Promjena hotspotova ...................................................................................................54

Centar za radnje .........................................................................................................56
Ostale prečice na tipkovnici ...................................................................................57
Spajanje na bežičnu mrežu ...................................................................................59

Wi-Fi .....................................................................................................................................59
Bluetooth ..........................................................................................................................60
Zrakoplovni način rada .................................................................................................61

Spajanje na žične mreže ..........................................................................................62

Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze ...............................................62
Konfiguriranje statičke IP mrežne veze ...................................................................63

Isključivanje prijenosnog računala ......................................................................64

Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja .....................................65

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST) ...............................................................68

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema ................................68

BIOS ................................................................................................................................68

Pristupanje u BIOS ..........................................................................................................68
BIOS postavke ..................................................................................................................69

Oporavak sustava ......................................................................................................79

Izvođenje opcije za oporavak.....................................................................................80

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

5

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

Ugradnja tvrdog diska .............................................................................................84
Installing a Random Access Memory (RAM) module ....................................93

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo ................................................................98
ČPP za hardver ............................................................................................................99
ČPP za softver..............................................................................................................102

Dodaci

Podaci o DVD pogonu ..................................................................................................106
Podaci o pogonu za Blu-ray ROM .............................................................................108
Sukladnost unutarnjeg modema ..............................................................................108
Pregled ...............................................................................................................................109
Izjava o kompatibilnosti mreže..................................................................................109
Negovorna oprema .......................................................................................................109
Izjava Savezne komisije za komunikacije ...............................................................111
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji .........................................................112
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC).............................................113
Upozorenje o CE oznaci................................................................................................113
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ...............................114
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj .............................................114
Sigurnosne napomene za UL .....................................................................................116
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem .................................................................117
Informacije o TV tjuneru .............................................................................................117
REACH .................................................................................................................................117
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation ........................................117
Prevencija gubitka sluha ..............................................................................................117
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske

baterije) ..............................................................................................................................118
Sigurnosne napomene za optički disk ....................................................................119
Podaci o sigurnoj uporabi lasera ...............................................................................119

background image

6

E-priručnik za prijenosno računalo

Napomena o izolaciji .....................................................................................................119
CTR 21 Odobrenje (za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) .......120
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .................................................................122
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na zaštitu
okoliša ................................................................................................................................122
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda .........................123

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

7