ASUS ROG G551VW - Ładowanie notebooka.

background image

Ładowanie notebooka.

A.

Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego do zasilacza.

B.

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V).

C.

Podłącz końcówkę zasilania DC do wejścia zasilania (DC) w

notebooku.

Przed pierwszym użyciem notebooka należy go

ładować przez 3 godziny.

UWAGA: Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu.

UWAGA:

Informacje na temat zasilacza:

Napięcie wejściowe: 100-240Vac

Częstotliwość wejściowa: 50-60Hz

Parametry wyjścia: 6.32A (120W)

Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19Vdc

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

29

WAŻNE!

Zlokalizuj na komputerze etykietę znamionową z parametrami

wejścia/wyjścia i upewnij się, że podane tam wartości są zgodne

z parametrami wejścia/wyjścia na adapterze zasilania. Niektóre

modele komputerów mogą mieć podane więcej parametrów

natężenia prądu wyjścia, w oparciu o dostępne wersje wyposażenia.

Przed pierwszym włączeniem należy upewnić się, że komputer

jest podłączony do adaptera zasilania. WW przypadku używania

komputera notebook PC w trybie adaptera zasilania zalecane jest

jego podłączenie do uziemionego gniazda elektrycznego.

Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne i znajdować się w

pobliżu komputera notebook PC.

W celu odłączenia komputera notebook PC od głównego źródła

zasilania należy go odłączyć od gniazda elektrycznego.

OSTRZEŻENIE!

Należy przeczytać poniższe środki ostrożności dotyczące baterii

komputera.

Wyjęcie lub demontaż baterii urządzenia może wiązać się z ryzykiem

pożaru lub oparzeń chemicznych.

Ze względu na własne bezpieczeństwo należy stosować się do

etykiet ostrzegawczych.

Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany baterii na

baterię nieodpowiedniego typu.

Nie wolno wrzucać do ognia.

Nie należy nigdy doprowadzać do zwarcia baterii komputera.

Nie należy nigdy podejmować prób demontażu i ponownego

montażu baterii.

W przypadku wycieku należy przerwać korzystanie z baterii.

Baterię i jej części składowe należy oddać do recyklingu lub w

odpowiedni sposób zutylizować.

Baterię i inne małe części należy przechowywać poza zasięgiem

dzieci.

background image

30

Podręcznik elektroniczny do notebooka