Pomoč ASUS ROG G551VW

background image

E-priročnik

SL10818

Prva izdaja

Oktober 2015

ASUS

Prenosni računalnik

background image

2

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano,

preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli

obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne

kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (‘’ASUS’’).

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ‘’KOT SO’’ BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI

VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI

PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI,

USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE,

SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE ( VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE

POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI

ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI

OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke

ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist

lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA

IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS

NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE

LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do

povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve

škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu ( vključno s smrtjo) in poškodbe

na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so

rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane

pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali

prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna

odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA

POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA,

NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA ( VKLJUČNO

Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV

PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Storitev in podpora

Obiščite več jezikovno internet stran http://support.asus.com

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3

Kazalo

O tem priročniku ........................................................................................................7

Konvencije, uporabljene v tem priročniku ............................................................9
Ikone ....................................................................................................................................9
Pisave ..................................................................................................................................9

Varnostna opozorila ..................................................................................................10

Uporaba prenosnega računalnika ............................................................................10
Vzdrževanje prenosnega računalnika .....................................................................11
Pravilno odlaganje .........................................................................................................12

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

Spoznavanje prenosnega računalnika ...............................................................14

Pogled od zgoraj .............................................................................................................14
Pogled od spodaj ............................................................................................................19
Desni del ............................................................................................................................21
Levi del ...............................................................................................................................23
Sprednji del .......................................................................................................................25

2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika

Uvod ...............................................................................................................................28

Polnjenje prenosnega računalnika...........................................................................28
Dvignite pokrov, da odprete zaslon. ........................................................................30
Pritisnite gumb za vklop/izklop. ................................................................................30

Poteze za sledilno ploščico in sledilna ploščica ..............................................31

Uporaba potez na zaslonu na dotik (le pri izbranih modelih) ........................31
Uporaba sledilne ploščice ...........................................................................................34

Uporaba tipkovnice ..................................................................................................38

Funkcijske tipke ...............................................................................................................38
Tipki Windows® 10 ..........................................................................................................39
Tipke za večpredstavnost ...........................................................................................40
Številčna tipkovnica .......................................................................................................41

Uporaba optičnega pogona ..................................................................................42

background image

4

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 10

Prvi zagon .....................................................................................................................46
Meni »Start« .................................................................................................................47

Zagon menija »Start« ....................................................................................................48
Zagon programov v meniju »Start« .........................................................................48

Programi sistema Windows® ..................................................................................49

Delo v programih sistema Windows® ......................................................................50
Prilagajanje programov sistema Windows® ..........................................................50

Pogled opravil .............................................................................................................53
Funkcija »Zataknitev« ...............................................................................................54

Zataknitev dostopnih točk ..........................................................................................54

Središče za dejanja ....................................................................................................56
Druge bližnjice na tipkovnici .................................................................................57
Povezovanje z brezžičnimi omrežji ....................................................................59

Wi-Fi .....................................................................................................................................59
Bluetooth ..........................................................................................................................60
Airplane mode .................................................................................................................61

Povezovanje z žičnimi omrežji ..............................................................................62

Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE ..................................62
Konfiguriranje omrežne povezave s statičnim naslovom IP ...........................63

Zaustavitev prenosnega računalnika .................................................................64

Preklop prenosnega računalnika v stanje spanja ...............................................65

4. poglavje: Samopreizkus po vklopu (POST)

Samopreizkus po vklopu (POST) ..........................................................................68

Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s preizkusom POST .........................68

BIOS ................................................................................................................................68

Dostop do nastavitev BIOS..........................................................................................68
Nastavitve BIOS ...............................................................................................................69

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

5

Obnovitev vašega sistema .....................................................................................79

Izvedba obnovitve .........................................................................................................80

5. poglavje: Posodabljanje prenosnega računalnika

Nameščanje trdega diska .......................................................................................84
Namestitev modula Bralno-pisalni pomnilnik (RAM) ...................................93

Nasveti in pogosta vprašanja

Uporabni nasveti za prenosni računalnik .........................................................98
Pogosta vprašanja o strojni opremi ....................................................................99
Pogosta vprašanja o programski opremi ..........................................................102

Dodatki

Informacije o pogonu DVD-ROM .............................................................................106
Informacije o pogonu Blu-ray ROM ........................................................................108
Notranja skladnost modema ......................................................................................108
Pregled ...............................................................................................................................109
Izjava o omrežni združljivosti ....................................................................................109
Neglasovna oprema .....................................................................................................109
Izjava komisije za zvezne komunikacije .................................................................111
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF) .......................112
Izjava o skladnosti (R in TTE direktive 1999/5/EC) ..............................................113
CE oznaka ..........................................................................................................................113
Brezžični operacijski kanal za različne domene ...................................................114
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu ............................................114
UL varnostni napotki .....................................................................................................116
Zahteve za varno napajanje ........................................................................................117
Obvestila TV sprejemnika ............................................................................................117
REACH .................................................................................................................................117
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision .........................................................117

background image

6

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Preprečitev izgube sluha ..............................................................................................117
Nordijska opozorila za litij (za baterije z delnim litijem) ...................................118
Varnostne informacije za optični pogon ................................................................119
Obvestilo o premazu .....................................................................................................119
Odobritev CTR 21 (za prenosne računalnike z vgrajenim modemom) .......120
Izdelek skladen z ENERGY STAR .................................................................................122
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava ........................................122
ASUS recikliranja in vračanja Storitve ......................................................................123

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

7