ASUS ROG G551VW - Dodaci

background image

Dodaci

background image

106

E-priručnik za notebook računar

DVD-ROM uređaj vam omogućava da pregledate i napravite sopstvene CD i

DVD diskove. Možete da kupite opcioni softver za pregledanje DVD diskova radi

gledanja DVD naslova.

NAPOMENA: DVD-ROM uređaj je dostupan na pojedinim modelima.

Informacije o regionalnoj reprodukciji

Reprodukcija DVD filmova uključuje dekodiranje MPEG2 videa, digitalnog AC#

audija i dekripciju CSS zaštićenog sadržaja. CSS (koji se nekad zove i zaštita kopije)

je ime koje se daje šemi zaštite sadžaja koju je prohvatila filmska industrija da bi

zadovoljila potrebu da se zaštiti od nezakonitog kopiranja sadržaja.

Iako ima mnogo dizajnerskih pravila za CSS davaoce dozvole, jedno pravilo koje je

najbitnije predstavljaju ograničenja reprodukcije u odnosu na regionalni sadržaj.

Da bi olakšali geografski podeljeno izdavanje filmova, DVD video naslovi se izdaju

za određen geografski region kako je definisano u «Regionalnim definicijama»

ispod.Regionalnim definicijama» ispod. Zakoni o zaštiti autorskih prava zahtevaju

da svi DVD filmovi budu ograničeni na određeni region (obično region gde se

prodaju). Dok sadržaj DVD filma može da bude izdan za vise regiona, CSS pravila

dizajna zahtevaju da bilo koji sistem koj je u stanju da reporodukuje CSS zaštićeni

sadržaj mora da bude u stanju da reprodukuje samo jedno područje.

VAŽNO! Podešavanje regiona može se promeniti do pet puta korišćenjem softvera

za gledanje, i tada će se moći obaviti reprodukcija DVD filmova samo za ta poslednja

podešavanja regiona. Promena regionalnog koda nakon toga će zahtevati fabričko

resetovanje koje garancija ne pokriva. Ukoliko je resetovanje poželjno, troškove

poštarine i resetovanja pokriće korisnik.