ASUS ROG G551VW - Izjava Federalne komisije za komunikacije

background image

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj saglasan je sa FCC pravilima, Delom 15. Rad je podložan sledećim

uslovima:

Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje.

Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujuči

ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih

uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede

razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema

generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira

i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim,

ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova

oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti

uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite

ometanje na neki od sledećih načina:

Okrenite antenu za prijem signala.

Povećajte rastojanje između opreme i resivera.

background image

112

E-priručnik za notebook računar

Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno

kolo različito od onog na koje je povezan resiver.

Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

UPOZORENJE! Korišćenje kabla za struju zaštićenog tipa je potrebno da bi se ispunila

FCC ograničenja emisija i sprečilo ometanje obližnjih radio i televizijskih prijema.Od

ključne je važnosti da se koristi iskljuivo dobijeni kabl za struju. Koristite isključivo

zaštićene kablove da povežete I/O uređaj za ovu opremu. Upozoravamo vas da

promene i modifikacije koje strana odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila

mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu.

(Štampano iz Koda federalnih regulacija #47, deo 15.193, 1993. Washington DC:

Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration,

U.S. Government Printing Office.) (kancelarija federalnog registra, administracija

nacionalne arhive i izveštaja, Kancelarija za štampanje vlade SAD.)