ASUS ROG G551VW - Korišćenje tačpeda

background image

Korišćenje tačpeda

background image

E-priručnik za notebook računar

35

Pokreti s jednim prstom

Tapnuti/dvaput tapnuti

Dodirnite aplikaciju da biste je izabrali.

Dodirnite aplikaciju dvaput da biste je pokrenuli.

Prevuci i otpusti

Dvaput tapnite na stavku, zatim prevucite istim prstom bez njegovog

podizanja sa tačpeda. Da biste otpustili stavku na novu lokaciju,

podignite prst sa tačpeda.

background image

36

E-priručnik za notebook računar

Levi klik

Desni klik

Kliknite na aplikaciju da biste

je izabrali.

Kliknite dvaput na aplikaciju

da biste je pokrenuli.

Pritisnite ovo dugme da

biste otvorili meni desnog

klika miša.

NAPOMENA: Područja unutar tačkaste linije predstavljaju lokacije levog

i desnog tastera miša na tačpedu.

Pomeranje sa dva prsta

(gore/dole)

Pomeranje sa dva prsta

(levo/desno)

Prevucite dva prsta da biste

pomerali nagore ili nadole.

Prevucite dva prsta da biste

pomerali nalevo ili nadesno.

Pokreti sa dva prsta

background image

E-priručnik za notebook računar

37

Udaljivanje zuma

Približavanje zuma

Sastavite dva prsta na tačpedu.

Raširite dva prsta na tačpedu.

Prevuci i otpusti

Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite dugme za levi klik. Koristeći

drugi prst, prevucite na dodirnoj tabli da biste prevukli stavku, a

podignite prst s dugmeta da biste otpustili stavku.

background image

38

E-priručnik za notebook računar

Funkcijski tasteri

Funkcijski tasteri na tastaturi notebook računara mogu da pokreću

sledeće komande: