ASUS ROG G551VW - Dno

background image

Dno

NAPOMENA: Izgled dna se može razlikovati u zavisnosti od modela.

UPOZORENJE!

Temperatura donje strane notebook računara se može promeniti iz

tople u vruću tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije. Prilikom

rada na notebook računaru, ne stavljajte ga na površine koje mogu

da blokiraju otvore za ventilaciju.

Uklanjanje baterije unutar uređaja treba da obavljaju samo ovlašćeni

tehničari kompanije ASUS.

VAŽNO! Temperatura donje strane notebook računara se može promeniti

iz tople u vrelu tokom korišćenja ili prilikom punjenja baterije. Bateriju nije

moguće rasklopiti.

background image

20

E-priručnik za notebook računar

Baterija

Baterija se automatski puni kada je notebook računar povezan

na izvor napajanja. Kada je napunjena, baterija omogućava

napajanje notebook računara.

Opružna brava baterije

Opružna brava baterije automatski postavlja bateriju u

odgovarajući položaj kada se ona umetne u odeljak.

VAŽNO! Brava treba da bude u otključanom položaju prilikom

uklanjanja baterije.

Otvori za ventilaciju

Otvori za ventilaciju omogućavaju da hladan vazduh uđe, a da

topao vazduh izađe iz notebook računara.

UPOZORENJE! Vodite računa da papiri, knjige, odeća, kablovi

ili drugi predmeti ne blokiraju neki od otvora za ventilaciju, u

suprotnom može doći do pregrevanja.

Poklopac odeljka

Ovaj poklopac štiti prostor u laptopu koji je rezervisan za

uklonjive čvrste diskove (HDD) i module memorije sa slučajnim

pristupom (RAM).

NAPOMENA: Više detalja o zameni ili ugradnji HDD i RAM modula

laptopa potražite u odeljku Poglavlje 5: Nadogradnja laptopa u

okviru ovog e-priručnika.

background image

E-priručnik za notebook računar

21