ASUS ROG G551VW - Leva strana

background image

Leva strana

Ulaz za napajanje

Priključite priloženi adapter za napajanje u ovaj port da biste

napunili bateriju i omogućili napajanje notebook računara.

UPOZORENJE! Adapter se može zagrejati i postati vruć tokom

upotrebe. Vodite računa da ne prekrivate adapter i držite ga

podalje od tela kada je povezan na izvor napajanja.

VAŽNO! Koristite samo priloženi adapter za napajanje da biste

napunili bateriju i omogućili napajanje notebook računara.

Otvori za ventilaciju

Otvori za ventilaciju omogućavaju da hladan vazduh uđe, a da

topao vazduh izađe iz notebook računara.

VAŽNO! Vodite računa da papiri, knjige, odeća, kablovi ili drugi

predmeti ne blokiraju neki od otvora za ventilaciju, u suprotnom

može doći do pregrevanja.

Mini DisplayPort port

Ovaj port vam omogućava da povežete vaš notebook računar

sa eksternim displejom.

background image

24

E-priručnik za notebook računar

HDMI port

Ovaj port služi za HDMI priključak i saglasan je sa HDCP

standardom za reprodukciju HD DVD, Blu-ray i drugog

zaštićenog sadržaja.

Port za LAN

Priključite mrežni kabl na ovaj port da biste obavili povezivanje

na lokalnu mrežu.

USB 3.0 port

Ovaj Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) port omogućava brzinu

prenosa do 5 Gbit/s i unazad je kompatibilan sa USB 2.0.

USB 3.0 port sa funkcijom USB Charger+

Ovaj Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) port omogućava brzinu

prenosa do 5 Gbit/s i unazad je kompatibilan sa USB 2.0.
Ikona ukazuje na USB Charger+ funkciju ovog porta, koja
omogućava brzo punjenje mobilnih uređaja.

background image

E-priručnik za notebook računar

25