ASUS ROG G551VW - การดำเนินการตัวเลือกการกู้คืน

background image

การดำาเนินการตัวเลือกการกู้คืน

ดูขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าคุณต้องการเข้าถึงและใช้ตัวเลือกการกู้คืนที่ใช้ได้สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ
1.

เปิด

Settings (การตั้งค่า) และเลือก Update and security

(อัปเดตและระบบรักษาความปลอดภัย)

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

81

2.

ภายใต้ตัวเลือก

Update and security (อัปเดตและระบบรักษาความปลอดภัย) เลือก

Recovery (การกู้คืน) จากนั้นเลือกตัวเลือก การกู้คืน ที่คุณต้องการดำาเนินการ

background image

82

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

83