ASUS ROG G551VW - ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์  

background image

ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์

DVD-ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูและสร้างแผ่น CD และ DVD ของคุณเองได้ คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์สำาหรับดู DVD

เพื่อดู ภาพยนตร์บน DVD ได้

หมายเหตุ: DVD-ROM ไดรฟ์มีในเครื่องบางรุ่น

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

107

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับเขต

เขต 1

แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ดินแดนของสหรัฐอเมริกา

เขต 2

เช็ก, อียิปต์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กัลฟ์สเตทส์, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิหร่าน, อิรัก, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น,

เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, ซาอุกิ อาระเบีย, สก็อตแลนด์, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์,

ซีเรีย, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, กรีซ, สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย, สโลวาเกีย

เขต 3

พม่า, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย, เวียดนาม

เขต 4

ออสเตรเลีย, แคริบเบียน (ยกเว้นดินแดนของสหรัฐอเมริกา), อเมริกากลาง, นิวซีแลนด์, หมู่เกาะแปซิฟิก, อเมริกาใต้

เขต 5

CIS, อินเดีย, ปากีสถาน, ประเทศในแอฟริกาที่เหลือ, รัสเซีย, เกาหลีเหนือ

เขต 6

จีน

background image

108

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับเขต

เขต A

ประเทศแถบอเมริกาเหนือ, กลาง และใต้ และดินแดนของประเทศเหล่านั้น; ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น,

เกาหลี (ใต้และเหนือ), ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดินแดนของประเทศเหล่านั้น

เขต B

ยุโรป, แอฟริกา และประเทศแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และดินแดนของประเทศเหล่านั้น; ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

เขต C

ประเทศแถบเอเชียกลาง, ใต้,

ยุโรปตะวันออกและดินแดนของประเทศเหล่านั้น; จีน และมองโกเลีย

หมายเหตุ: สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์บลู-เรย์ ดิสก์ที่

www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx

.

ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน

โน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), FCC (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เกาหลี,

ไต้หวัน) และ CTR21 โมเด็มภายในได้รับการรับรองว่าสอดคล้องกับคำาตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/EC

สำาหรับการเชื่อมต่อเทอร์มินัลเดี่ยว เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ (PSTN)

สำาหรับประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง PSTN แต่ละแห่งในประเทศต่างๆ

การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำางานที่สำาเร็จในจุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในกรณีที่เกิดปัญหา

คุณควรติดต่อผู้จำาหน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก